Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Idän Suurriistakoirat ry säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Idän Suuriistakoirat ry ja kotipaikka Rovaniemi. Yhdistys toimii paikallisena yhdistyksenä kotipaikkansa Lapin kennelpiirin alueella. Yhdistyksen
tarkoituksena on edistää itäsiperianlaikojen jalostusta ja kehittämistä Suomen oloihin soveltuvana suuriistakoirana ja järjestää kehitystyötä tukevia kokeita ja näyttelyitä.

2§ Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa seuraamalla ja ohjaamalla rodun valistus ja jalostustoimintaa, julkaisemalla jäsenlehteä, järjestämällä kursseja ja koulutustilaisuuksia
ja olemalla yhteydessä rodun alkuperämaahan seuraten rodun kehitystä sekä
järjestämällä metsästysmahdollisuuksia koirien koulutustarkoituksiin.

3§ Yhdistys voi kuulua jäsenenä muihin yhdistyksiin ja järjestöihin. Yhdistyksen kieli on Suomi.

4§ Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät yksityiset henkilöt, jotka johtokunta jäseniksi hyväksyy. Johtokunta on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä
sääntöjä tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. Jäsen voi valittaa johtokunnan päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä johtokunnalle valituskirjelmän 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan tiedoksiantopäivää lukuun ottamatta. Eroava jäsen tehköön eroamisestaan kirjallisen ilmoituksen johtokunnalla tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta, maksettuja jäsenmaksuja ei makseta takaisin.
Vuosikokous voi kutsua jonkun yhdistyksen toimintaa tai rotua erityisesti edistäneen henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi.

5§ Jäsenellä joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

6§ Yhdistys voi omistaa toiminnalleen tarpeellisia kiinteistöjä, muodostaa rahastoja, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä vuokrata metsästysoikeuksia koirien koulutustarkoituksiin.

7§ Varsinainen jäsen suorittaa vuosittain jäsenmaksuna vuosikokouksen kulloinkin määräämän suuruisen summan. Perimisajan ja tavan päättää johtokunta. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

8§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja tilit an asiakirjoineen jätettävä ennen seuraavan vuoden tammikuun loppua tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen johtokunnalle viimeistään 2 päivää ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksen vuosittain valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja joista on erovuorossa vuosittain puolet,
aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan. Johtokunta valitsee vuodeksi kerrallaan sihteerin ja rahastonhoitajan, kyseiset toimet voidaan yhdistää. Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ratkaisee arpa. Johtokunnalla on oikeus käyttää asiantuntijoita apunaan asettamalla valiokuntia. Johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin on oltava Suomen Kennelliiton- Finska Kennelklubben ry:n henkilöjäsen niin kauan kuin yhdistys on liiton jäsen.

10§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

11§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, milloin johtokunta sen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään 1/10 osa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asiankäsittelyä varten. Jos jäsen haluaa jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi on siitä tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys vähintään 3 viikkoa ennen kokousta.

12§ Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenille lähetettävillä kirjeillä tai jäsenlehdellä vähintään 10 päivää ennen kokousta ja on kutsussa mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat. Samalla tavalla toimitetaan muutkin tiedonannot jäsenille.

13§ Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yksi ääni, jota hän käyttää joko läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetun on oltava yhdistyksen jäsen ja hän saa käyttää enintään 5 ääntä omansa lisäksi. Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi päätettäessä niistä asioista, joista on säädetty näiden sääntöjen 15§.ssä
Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään 1/10 osa saapuvilla olevista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide jota puheenjohtaja on kannattanut, vaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä ratkaisee arpa.

14§ Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavista asioista

 

1.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

2. Suoritetaan valtakirjain tarkistus.

3. Todetaan kokouksen laillisuus

4. Käsitellään johtokunnan laatima toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta.

5. Käsitellään johtokunnan varainhoitokertomus sekä tilintarkastajain niistä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

6. Käsitellään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle.

7. määrätään vuotuisen jäsenmaksun suuruus.

8. Määrätään yhdistyksen toimihenkilöiden palkkiot kuluvaksi vuodeksi.

9.Käsitellään ja vahvistetaan johtokunnan laatima talousarvio kuluvalle vuodelle.

10.Toimitetaan puheenjohtajan  ja varapuheenjohtajan  sekä johtokunnan muiden jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.

11.valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.

12 Valitaan edustajat kennelpiirin ja Suomen  Kennelliito – Finska Kennelklubben kokouksiin.

13.Valitaan jalostus- näyttely- ja koetoimikunnat

14. Käsitellään johtokunnan jäsenten esittämät asiat.

 

15. Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään 3 /4  enemmistöä annetuista äänistä ja että toinen vähintään kuukauden  kuluttua pidettävä kokous  3 / 4 enemmistöllä annetuista äänistä tehdyn päätöksen hyväksyy. Jos yhdistys puretaan käytetään jäljellä olevat varat viimeisen kokouksen päättämällä tavalla kenneltoiminnan hyväksi.

16. Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään.

 

©2020 Itäsiperianlaika - Idän Suurriistakoirat ry - suntuubi.com